Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 
Tyto obchodní podmínky ( dále jen OP ) podle ustanovení § 1751 odst 1 NOZ upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím:
 

LamCafé

Patrik Lamka
Tomkova 181/9
Hradec Králové
IČ: 73644471
DIČ: CZ7707173254
Tel: 731 586 183
Email: info@lamcafe.cz
 
Bankovní spojení:
 
Česká spořitelna
Číslo účtu:      1099592329/0800
IBAN:             CZ508000000001099592329
SWIFT/BIC:    GIBACZPX
 
Provozovatel je plátce DPH.
dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé a jsou ujednáním kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen "kupující spotřebitel") podle § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“ ) a kupující podnikatel podle § 420-422 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ, osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona a státní instituce a orgány místní samosprávy a obce (dále jen "kupující podnikatel"). Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí podle ustanovení § 2079 a násl.  A § 2158 a násl. A dalšími příslušnými ustanoveními NOZ a těmito obchodními podmínkami. 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se dále řídí podle ustanovení § 1810 – 1840 NOZ, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dalšími předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem. 
 

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 
2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím, specifikované co do označení, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího. 
 

 

Čl. II. Objednávání zboží a uzavření smlouvy kupní

Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, telefonu, emailu či písemně na naší adrese. Postup a pokyny o technických krocích k provedení objednávky a uzavření kupní smlouvy je uveden na LAMCAFE.CZ. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.
Odesláním objednávky zboží kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, závaznost své objednávky a svou způsobilost k právním úkonům.
Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. 
 

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

1. zboží
Zbožím je zejména různá balení kávy vyráběné provozovatelem e-shopu a další potravinářský a doplňkový sortiment, aktuálně prezentovaný na LAMCAFE.CZ. Zboží lze objednávat pouze do vyčerpání zásob. 
2. objednávka, registrace
Registrace kupujícího a odeslání objednávky představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím doručena do  LAMCAFE.CZ.
 

Objednávka může být zrušena v těchto případech: 

a) po vzájemné dohodě smluvních stran
b) do okamžiku uzavření kupní smlouvy může objednávku kupující zrušit i bez uvedení důvodu bez sankcí. 
c) po uzavření kupní smlouvy do okamžiku expedice zboží může kupující objednávku zrušit a odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu s tím, že musí kupující podnikatel zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 1/2 aktuální ceny objednaného zboží a nahradit mu náklady vynaložené při vyřizování objednávky a kupující spotřebitel nést  náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, nemůže-li být vráceno obvyklou poštovní cestou vynaložené při vyřizování objednávky.
d) prodávající může objednávku odmítnout do 24 hodin od jejího obdržení i bez uvedení důvodu a odstoupit od kupní smlouvy, či její části, mimo zákonných důvodů pouze při porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy kupujícím nebo při podezření ze zneužití údajů a registrace kupujícího jinou osobou (nutno neodkladně kontaktovat kupujícího) a nebo v případě, že prodávající nebude schopen z důvodu živelné pohromy, nebo obdobně závažné skutečnosti svůj závazek ze smlouvy kupní splnit. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.
 
3. místo a doba dodání, způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo doba uvedená níže podle zvoleného způsobu dodání. Expedice zboží do dvou pracovních dnů od zaplacení zboží kupujícím, nebo od uzavření kupní smlouvy v případě dodání zboží na dobírku. Lhůty mohou být prodávajícím v odůvodněných případech překročeny. Lhůta expedice zboží běží ode dne následujícího po  zaplacení zboží kupujícím, mimo zboží dodávaného na dobírku. Kupující musí zboží, je-li bez vady, převzít. Doručením zboží kupujícímu je převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán . Pokud se předávající osobě (dopravce) nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Dodání zboží, náhradní dodání, úložní dobu a místo oznámí předávající osoba (dopravce) kupujícímu vhodným způsobem, podle zvyklostí a podmínek dopravce. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 
Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě.
4. dodání zboží, přeprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby-dopravce). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, s.p. nebo společností PPL). 
 

 

ČL. IV. Cena, platební podmínky

1. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího na LAMCAFE.CZ v okamžiku doručení objednávky kupujícího. Tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na LAMCAFE.CZ. Uhrazení kupní ceny je podmínkou expedice a předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 
Cena dopravy zboží je uvedena na LAMCAFE.CZ. Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 
2. platební podmínky
a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.
b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:
číslo účtu: 
banka: FIO Banka, a.s.
c) Pomocí platební brány 3D SECURE
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem.
 

 

Čl. V. Expedice a dodací lhůty

Lze volit mezi dodáním od České pošty nebo PPL.
Balík do ruky České pošty.
Doba doručení obchodním balíkem České pošty je do následujícího pracovního dne od expedice. 
Doporučený balíček České pošty.
Doba doručení Doporučeným balíčkem České pošty je zpravidla do 4 pracovních dnů od expedice.  

PPL - doručení kurýrem
Doba doručení PPL společností je do následujícího pracovního dne od expedice.

U každé položky zboží je na LAMCAFE.CZ uvedeno dostupnost zboží (Skladem, Skladem na prodejně a pod.) a množství zboží skladem. 

Zákazník je emailem informován o expedici zboží a může pomocí expedičního čísla sledovat pohyb své zásilky online. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice (týká se Balíku do ruky České pošty a firmy PPL), je zákazník povinen nás ihned informovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme vymáhat pohledávky za nevyzvednutou zásilku stejně jako při nevyzvednutí (nepřijetí, nepřevzetí) zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět.
 

 

Čl. VI.  Poštovné a balné v ČR

Přepravce Částka Cena poštovného
Česká pošta - balík do ruky 1 - 5000 Kč 79 Kč
PPL - expresní dodání 1 - 7500 Kč 99 Kč
Osobní odběr v Obchodní - Zdarma
PPL na Slovensko - 250 Kč

Cena dobírky je +25 Kč.

Při objednání zboží za více než 5000 korun hradíme veškeré náklady na dopravu za Vás (platí pro Českou poštu, v případě PPL je doprava zdarma od 7500 Kč).
Některé produkty mají tu vlastnost, že automaticky nesou tzv. "poštovné zdarma" tj. v případě objednání dané položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na velikosti objednávky (celý proces je automaticky hlídán systémem e-shopu).
Standardně expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.
 

 

Čl. VII.  Záruka, reklamace vad

1. Všeobecné pokyny
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem České republiky. 
Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U balíků do ruky či na poštu je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště  (případně před doručovatelem České pošty ). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.
Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 
Kupující se seznámí se záručními a skladovacími podmínkami zboží a s jeho trvanlivostí (garantujeme minimálně 3 měsíce od expedice) a je v jeho zájmu se jimi důsledně řídit. V případě nesprávného nakládání se zbožím, nese odpovědnost kupující. 
 
2. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující  má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
3. Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy
Následující ustanovení jsou určena kupujícím spotřebitelům ve spotřebitelských vztazích, ale nepoužijí se na smlouvy o dodávce potravin a zboží běžné spotřeby, dodávané do spotřebitelovi domácnosti, nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. 
 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si kupující spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
V případě, že kupující spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal, pokud kupující spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží,, či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel  zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující spotřebitel ponese  náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, nemůže-li být vráceno obvyklou poštovní cestou.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 

Čl. VIII. Rozvazovací podmínka,

Pro případ, že se předmět koupě vrátí zpět prodávajícímu nepřevzatý od kupujícího, sjednávají strany smlouvy rozvazovací podmínku spočívající v tom, že druhým dnem následujícím po navrácení předmětu koupě zpět, následky kupní smlouvy pominou. Kupující podnikatel a kupující spotřebitel (ne kterého se nevztahují ustanovení pododdílu 2, oddílu 2, dílu 4, hlavy I., části čtvrté NOZ, v takovém případě
prodávajícímu zaplatí odstupné ve výši 1/2 aktuální ceny objednaného zboží a nahradí mu náklady vynaložené při vyřizování objednávky.
 

Čl. IX. Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho dodání a převzetí, nebo úplným zaplacením kupní ceny, vždy k té skutečnosti, která nastane později. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Čl. X.  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku 
Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 
ad. a) Patrik Lamka, IČ: 73644471, DIČ: CZ7707173254, Tomkova 181/9, Hradec Králové 500 03, tel: 731 586 183, Email: info@lamcafe.cz,
ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 
ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna". 
ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Pokladna," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 
ad g) spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. 
 

Čl. XI. Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem. 
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy. 
 
 

Čl. XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu podle zákonných požadavků (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, firmu, sídlo, IČ, zápis v příslušném rejstříku, telefon, e-mail, místo a způsob dodání zboží,.....) správně a pravdivě. 
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely obchodních kontaktů s kupujícím, provozu objednávkového systému a dodání zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz prodávajícího a poskytování informací registrovaným kupující (slevy, akce apod.). 
Prodávající chrání osobní údaje kupujících před zveřejněním a použitím třetí osobou, s výjimkou zákonného poskytnutí orgánům  státu a státní správy. 
Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. 
Registrací údajů  v systému LAMCAFE.CZ kupující výslovně souhlasí se zpracováním a použitím jeho osobních údajů prodávajícím podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pouze k výše uvedeným účelům a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. 
 
 

Čl. XIII. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO 

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě LAMCAFE.CZ provozovaném na adrese www.lamcafe.cz. 
V okamžiku, kdy kupující v systému LAMCAFE.CZ klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě. 
Prodávající může obchodní podmínky měnit. Pro každou uzavřenou kupní smlouvu jsou platné obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku objednání zboží.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a nahrazují veškeré obchodní podmínky vydané před tímto dnem.